Rok szkolny 2017/2018

OGŁOSZENIE

Oficjalne Wnioski i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA – Szulc-Efekt  <a href="https://spdlugie.pl/wp-content/uploads/2018/09/Petycja1.pdf" [Czytaj dalej]

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 201/2018 z dnia 05.09.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.  <a href="https://spdlugie.pl/wp-content/uploads/2018/08/Zarządzenie.pdf" [Czytaj dalej]

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Szkoła Podstawowa w Długiem informuje, że w ramach poprawy efektywności energetycznej:

  • wykonała termomodernizację budynku szkoły,
  • dokonuje zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
  • dokonuje wymiany urządzeń na nowe, o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji,
  • wymieniła instalację centralnego ogrzewania w budynku’
  • wykonała nadbudowę dachu nad budynkiem [Czytaj dalej]

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników jest Szkoła Podstawowa w Długiem,
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), na [Czytaj dalej]
1 2 3 16