Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Cel realizacji projektu. Projekt indywidualizacji nauczania w klasach I-III to element reformy systemu oświaty, obejmuje wynikającą z niej zmianę sposobu pracy szkoły. Z tego powodu projekt indywidualizacji  obejmują swoim zakresem jedynie podstawowe działania związane z wdrożeniem nowej podstawy programowej zawierającej indywidualizację jako sposób pracy z uczniami i uczennicami klas I-III.

Zajęcia dodatkowe są kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierają indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I – III szkół podstawowych. W naszej szkole prowadzone są: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Została doposażona bazy dydaktyczna szkoły w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędne do realizacji zaplanowanych w szkole zajęć dodatkowych, wynikających z procesu indywidualizacji.

Każdy projekt dotyczący indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych musi być sporządzany w oparciu o rzeczywiste i zdiagnozowane potrzeby uczniów i uczennic tych klas.

Powtórzono ze zmianami za Regionalnym Ośrodkiem EFS w Krośnie.