Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników jest Szkoła Podstawowa w Długiem,
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
  3. Dodatkowo dokumentacja fotograficzna z imprez szkolnych będzie publikowana w celach promocyjnych placówki na stronie internetowej szkoły i gminy Jedlicze, stronach lokalnych portali społecznościowych i na portalu facebook,
  4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa,
  5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  6. Macie Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest wymagane ze względu na przepisy prawa,
  8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych- Ewa Gawron, tel. 502 575 101, e-mail: gawronewa@gmail.com.
← Powrót