Program edukacyjny dla dzieci klas I-III ,,Zawsze razem”

Celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.

Propozycje tematów do realizacji w programie to:

 • co to jest zdrowie
 • jak dbać o zdrowie
 • dlaczego niektórzy ludzie chorują
 • jak rozprzestrzenia się choroba
 • jak się czujemy gdy jesteśmy chorzy
 • komu mówisz gdy się źle czujesz
 • co czujesz do kogoś kto jest chory
 • co czujesz do siebie gdy jesteś chory
 • co to są choroby przewlekłe i choroby zakaźne ( w tym również AIDS ), jak się można zakazić
 • co robić żeby nie chorować
 • jak pomóc choremu koledze.

Program został wdrożony do szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

W roku szkolnym 2011/2012 program „Zawsze razem” był realizowany we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego i obejmował 218 szkół podstawowych. Edukacją objęto 8469 uczniów klas I – III szkół podstawowych, natomiast informacją 487 nauczycieli, 2295 rodziców. Program był realizowany poprzez różnorodne formy: pogadanki, pracę z książką, konkursy plastyczne, inscenizacje, gry, zabawy, imprezy itp. Ilość godzin przeznaczona na realizację programu była zróżnicowana i zależała w dużej mierze od zaangażowania koordynatora szkolnego, średnio na realizację programu przeznaczono 5 godzin lekcyjnych.

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 program edukacyjny „Zawsze Razem” będzie proponowany szkołom podstawowym i tak jak w roku ubiegłym wzmocnieniem programu będzie konkurs plastyczny. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu w roku ubiegłym i jednocześnie zapraszamy do współpracy. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych dzieci.

Powtórzono za Sanitarną Stacją Epidemiologiczną w Rzeszowie.