Regulamin logo programu

W październiku br. rozstrzygnięto konkurs na logo projektu z programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół pn „The World is Our Playground, Let’s Share Our Games”.

W konkursie udział wzięli uczniowie, którzy mieli za zadanie zaprojektować symbol graficzny, który byłby łatwo identyfikowany z tematem projektu oraz jego uczestnikami – Hiszpanią, Turcją, Wielką Brytanią, Polską i Węgrami. Najciekawszy nagrodzony projekt zaproponowała uczennica kl. II- Emilia Munia. Logo według jej projektu przedstawia karuzelę. Drugą propozycję wykonałakoordynator projektu Szkoły Podstawowej w Długiem.

  

Szkoła Podstawowa w Długiem zastrzega sobie prawa autorskie logo i maskotki projektu.


REGULAMIN KONKURSU

LOGO programu Comenius

 Projektu „The World is Our Playground, Let’s Share Our Games”

realizowanego w Szkole Podstawowej w Długiem

I. Organizator konkursu

1. Organizatorami konkursu na opracowanie logo projektu jest Pani Gabriela Strzelczyk – koordynator projektu.

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) projektu

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkoły biorące udział w projekcie tj. Hiszpania, Węgry, Turcja, Polska i Wielka Brytanią do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Konkurs trwać będzie od 02.09.2013r. do 20.09.2013r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI naszej szkoły.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz   Szkoły Podstawowej w Długiem.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego

wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki, nadruki na koszulkach

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystać z technik komputerowych.

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

·         w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych,

·         każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.

4. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;

·         być czytelne i łatwe do zapamiętania,

·         być łatwo identyfikowane z projektem.

·         wzbudzać pozytywne emocje,

5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

6.Prace należy składać w estetycznej formie.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 20.09.2013 r.

2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,
nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu logo z projektem,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

p. mgr Jolanta Krawczyk – nauczyciel

p. mgr  Jolanta Nikody – nauczyciel

p. mgr Bernarda Furmańska – nauczyciel

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzców przewidziane są  nagrody.

3. Planowana data ogłoszenia wyników 27.09.2013

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły www.spdlugie.strefa.pl