Regulamin maskotki programu

Uczniowie klas IV- VI wzięli udział w konkursie na maskotkę programu ComeniusPartnerskie Projekty Szkół projektu pn „The World is Our Playground, Let’s Share Our Games”.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wymyślić maskotkę oryginalną, niepowtarzalną, dowcipną, a jednocześnie łatwą do zapamiętania i kojarzącą się z projektem oraz uczestniczącymi w nim państwami. Wszystkie te wymagania spełniła praca Oskara Kimaka, ucznia klasy VI.

Zwycięski projekt został zaprezentowany na spotkaniu w Hiszpanii i stał się maskotką projektu.

img041


REGULAMIN KONKURSU

Maskotka programu Comenius

 Projektu „The World is Our Playground, Let’s Share Our Games”

 realizowanego w Szkole Podstawowej w Długiem

I. Organizator konkursu

1. Organizatorami konkursu na opracowanie logo projektu jest Pani Gabriela Strzelczyk – koordynator projektu.

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu maskotki projektu.

2. Maskotka wykorzystywana będzie przez szkoły biorące udział w projekcie tj. Hiszpania, Węgry, Turcja, Polska i Wielka Brytanią do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Konkurs trwać będzie od 02.09.2013r. do 20.09.2013r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI naszej szkoły.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz   Szkoły Podstawowej w Długiem.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Prace można wykonać ręcznie lub korzystać z technik komputerowych.

2. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

·         w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych,

·         maskotka musi być niepowtarzalna, oryginalna, dowcipna, łatwa do rozpoznania i zapamiętania,

·         projekty powinny dawać możliwość wszechstronnego wykorzystania na wszelkich drukach firmowych, bilboardach, banerach, reklamach, gadżetach, rozmaitych formach przestrzennych itp.

·         maskotka powinna być łatwo identyfikowana z projektem

 

6.Prace należy składać w estetycznej formie.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 20.09.2013 r.

2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,
nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu maskotki z tematyką projektu,

2) oryginalność

3) czytelność i funkcjonalność projektu maskotki,

4) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

p. mgr Jolanta Krawczyk – nauczyciel

p. mgr  Jolanta Nikody – nauczyciel

p. mgr Bernarda Furmańska – nauczyciel

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzców przewidziane są  nagrody.

3. Planowana data ogłoszenia wyników 27.09.2013

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły www.spdlugie.strefa.pl