Regulamin wyboru uczniów do udziału w mobilności programu Comenius realizowanego w Szkole Podstawowej w Długiem

Temat projektu: „The World is Our Playground, Let’s Share Our Games!”

1. Wszystkich uczniów poinformowano o możliwości udziału w programie Comenius Partnerskie Projekty Szkół ( spotkanie z rodzicami, informacja w klasach, prasa lokalna)
2. Udział w programie jest dobrowolny.
3. Uczniowie chętni do udziału w programie Comenius, tworzą tzw. grupę projektową Comenius. Spośród uczniów z grupy projektowej, wyłania się uczniów kwalifikujących się do udziału w tzw. mobilnościach (wyjazdach zagranicznych)
4. Uczniowie kwalifikujący się do wyjazdów zagranicznych muszą spełniać następujące kryteria:
– mają ukończone 12 lat
– mają oceną co najmniej bardzo dobrą lub dobrą z zachowania
– czynnie angażują się w prace grupy projektowej (dotrzymywanie terminów, staranne wykonanie zadań projektowych, kreatywność, umiejętność pracy w grupie i indywidualnie, wysoka frekwencja na spotkaniach grupy projektowej)
– wyrażają gotowość przyjęcia ucznia z zagranicy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)
– posiadają umiejętność komunikacji w języku angielskim
– uczniowie uczestniczący w konkretnej mobilności zapoznają się z kulturą i zwyczajami kraju, do którego wyjeżdżają
– uczniowie uczestniczą w pracach grupy projektowej przez cały okres realizacji projektu, nawet po odbyciu przez danego ucznia mobilności, uczestnictwo w jednej mobilności nie wyklucza udziały w następnej
– uczestniczą i osiągają sukcesy w konkursach szkolnych organizowanych w ramach projektu
– posiadają aktualny paszport
– posiadają zgodę rodziców/ opiekunów na udział w mobilnościach