Statut Szkoły Podstawowej w Długiem

Podstawa prawna statutu

 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61 poz. 624/2001       z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU.    z 2003 r., Nr 6, poz. 69).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania (Dz.U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007, zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z dn.27 lutego 2007 r. nr 35, poz. 222)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 lipca 2009, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2009 r. nr 116, poz. 977)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz.U. z 2010 r. nr 156, poz. 1046)

 

Rozdział 1.

NAZWA SZKOŁY

 • 1

Nazwa szkoły zawiera określenie:

 1. Typ szkoły: szkoła podstawowa sześcioletnia.
 2. Siedziba: Długie10, 38-460 Jedlicze
 3. Do szkoły uczęszczają uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu z Długiego
 4. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu:

Szkoła Podstawowa w Długiem

 1. Na pieczęci jest używana nazwa:

Szkoła Podstawowa w Długiem, 38-460 Jedlicze

 1. Na stemplu: Szkoła Podstawowa w Długiem.
 2. Ustalona nazwa szkoły jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
 3. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

 

Rozdział 2

INFORMACJE O SZKOLE

 • 2.
 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Jedlicze.
 2. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat.
 3. Zakłada się możliwość prowadzenia klas sportowych, integracyjnych i wyrównawczych, za zgodą organu prowadzącego.
 4. Absolwent sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Długiem staje się uczniem Gimnazjum.
 5. W szkole jest oddział przedszkolny. Uczęszczają do niego dzieci sześcioletnie. Dopuszcza się uczęszczanie do oddziału przedszkolnego dzieci pięcioletnich.

 

Rozdział 3

CELE I ZADANIA SZKOŁY.

 • 3

Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają program wychowawczy szkoły. W swojej pracy szkoła mając na względzie dobro dziecka i społeczeństwa kieruje się zasadami zawartymi  w Konstytucji Rzeczpospolitej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka.

 • 4

Zadania szkoły to:

 1. Umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia oraz rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
 3. Kształtowanie postawy moralnej i społecznej u uczniów.
 4. Zagwarantowanie uczniom opieki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
 • 5

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną  i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 • 6

Szkoła kładzie szczególny nacisk na wychowanie patriotyczne poprzez:

 1. wpajanie poszanowania symboli narodowych
 2. ukazywanie historii i tradycji narodu i państwa
 3. ukazywanie piękna naszej ojczyzny
 4. organizowanie na terenie szkoły świąt i rocznic państwowych
 • 7

Szkoła przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie poprzez:

 1. stosowanie zasad solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. dawanie uczniom możliwości reprezentowania postaw i poglądów w duchu  tolerancji oraz zachowania i poszanowania godności osobistej
 3. przygotowanie uczniów do czynnego uczestnictwa w kulturze i korzystania z dóbr kultury narodowej i światowej.
 4. wdrażanie do działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego człowieka.
 5. wdrażanie do poszanowania własnego zdrowia, rozwijanie sprawności fizycznej uczniów, nawyków uprawiania sportu i czynnych form rekreacji.
 6. kształtowanie pozytywnych cech charakteru
 7. walkę z wszelkimi przejawami deprawacji i demoralizacji.
 • 8

Do zadań wychowawczych szkoły należy:

 1. kształtowanie dobrej atmosfery, życzliwości i koleżeństwa wśród uczniów,
 2. inicjowanie samorządnej działalności wśród uczniów oraz opieka nad samorządem  klasowym,
 3. współdziałanie nauczycieli uczących w danej klasie dla podwyższenia wyników nauczania,
 4. inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce
 5. systematyczne informowanie rodziców o wynikach w nauce i trudnościach w zachowaniu,
 6. prowadzenie działań integrujących szkołę i środowisko,
 7. wyrabianie u uczniów trwałych nawyków uczestnictwa w życiu szkoły,
 8. współpraca z przedstawicielami służby zdrowia w Jedliczu
 9. prowadzenie określonej przepisami dokumentacji szkolnej,
 10. czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego.
 • 9.

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale – wychowawcy.

Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział:

 1. nauczyciele nauczania początkowego: od kl. I do III,
 2. pozostali nauczyciele: od kl. IV do VI.
 • 10.

Zadania opiekuńcze szkoły:

 1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, przez nauczycieli prowadzących te zajęcia.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez:
 3. a) dobór odpowiednich stolików i krzeseł do wzrostu dziecka
 4. b) tygodniowy rozkład zajęć uwzględniający zasady BHP
 5. Udzielanie uczniom wszelkiej pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
 6. a) indywidualizację procesu nauczania,
 7. b) organizację zespołów dydaktyczno – wyrównawczych,
 8. c) organizowanie zajęć z pedagogiem szkolnym
 9. d) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną
 10. e) nauczanie indywidualne
 11. f) zajęcia rewalidacyjne
 12. Inicjowanie pomocy materialnej i finansowej dla uczniów z ubogich rodzin za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, PZU, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w formie:
 13. a) dożywiania
 14. b) pomocy rzeczowej
 15. c) stypendiów
 16. d) zwolnień ze składki ubezpieczeniowej,
 17. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń.
 18. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli przed lekcjami od godz. 7.30 do 7.45 oraz podczas  przerw międzylekcyjnych, zgodnie z harmonogramem.
 • 11

Zasady współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

W celu realizacji zadania opiekuńczego szkoły o udzielaniu uczniom wszelkiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krośnie, poprzez:

 1. Rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie dydaktyczno-wychowawczym
 2. Informowanie rodziców uczniów, u których utrzymują się trudności w nauce, o potrzebie przebadania dziecka w poradni oraz udzielenie im pomocy w złożeniu wniosku.
 3. Sporządzanie opinii o uczniu kierowanym do poradni
 4. Organizowanie spotkań rady pedagogicznej i rodziców z pracownikami poradni
 5. Otaczanie opieką uczniów mających trudności w nauce
 6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia zgodnie z opinią poradni
 7. Zasięganie opinii poradni w sprawie pozostawienia ucznia w tej samej klasie
 8. Prowadzenie dokumentacji współpracy z poradnią, w szczególności gromadzenie wydanych opinii, orzeczeń oraz prac pisemnych uczniów objętych badaniem.

 

Rozdział 4.

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

 • 12

Zasady ogólne

 1. Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:
 2. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 3. zachowanie się ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na                            funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałują na środowisko szkolne.
 4. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu:
 5. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 6. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 7. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 8. dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 9. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 10. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych obejmuje:
 11. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców( prawnych opiekunów)
 12. bieżące ocenianie i klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne według zasad, skali i w formach przyjętych w niniejszym regulaminie,
 13. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
 14. ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych,
 15. realizację przewidzianych w niniejszym regulaminie procedur poprawiania ocen.
 16. Oceny śródroczne i roczne w klasach I-III są w formie opisowej, w klasach IV-VI wg następującej skali:
Lp. ocena słowna ocena cyfrowa Skrót
1. celujący 6 cel
2. bardzo dobry 5 bdb
3. dobry 4 db
4. dostateczny 3 dst
5. dopuszczający 2 dop
6. niedostateczny 1 ndst
 1. Dopuszcza się stosowanie ocen cząstkowych i śródrocznych ze znakami „+” i „-”.
 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali:
lp Ocena słowna skrót
1 wzorowe wz
2 bardzo dobre bdb
3 dobre db
4 poprawne pop
5 nieodpowiednie ndp
6 naganne ng
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na .poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw .uczniów. Określają co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu .procesu nauczania. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie .obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla .poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.
 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach       i trybie uzyskania wyższej  niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania.
 4. Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie zarówno dla ucznia , jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Mają oni prawo do bieżącej informacji o ocenach, wynikach wszelkich prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości oraz wglądu do dokumentacji związanej z obserwacją i ocenianiem ucznia.
 5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom). Uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych, rodzice mają do tego prawo na zebraniach klasowych.
 6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, czy i na jakich warunkach udostępnia uczniom pisemne prace kontrolne do domu.
 7. Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób postronnych. Za osoby postronne nie uważa się nauczycieli oraz uczniów tej szkoły.
 8. Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy. W przypadkach nimi nie uregulowanych (np. pisemne prace kontrolne itp.) okres ten nie może być krótszy niż do końca roku szkolnego..
 9. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostowanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 10. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę wg następujących kryteriów:
 11. a) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który nie spełnia wymagań koniecznych;
 12. b) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: niezbędne   w uczeniu się, potrzebne w życiu
 13. c) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego, o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,

często powtarzające się w programie nauczania, dotyczące głównych, prostych, uniwersalnych umiejętności w najmniejszym zakresie wiadomości;

 1. d) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: istotne w strukturze przedmiotu, użyteczne w szkolnej i poza szkolnej działalności,

wymagające umiejętności stosowania wiadomości  w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z lekcji i podręcznika;

 1. e) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który spełnia wymagania dopełniające:

złożone, trudne, ważne do opanowania, wymagające korzystania z różnych źródeł ,

umożliwiające rozwiązywanie problemów, gwarantujące pełne opanowanie programu;

 1. f) ocenę celującą otrzymuje uczeń , który spełnia wymagania wykraczające:

stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, wynikające z indywidualnych zainteresowań, wymagające rozwiązań nietypowych, zostaje finalistą konkursu gminnego lub wyższego szczebla;

17.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki – nauczyciel    bierze w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie rocznej lub śródrocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 • 13.

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych

1.W klasach I – III obowiązuje śródroczna i roczna ocena opisowa, uwzględniająca poziom opanowania  przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazująca potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 1. Ocenę  opisową sporządza nauczyciel na podstawie:
 2. a) ocen cząstkowych zawartych w dzienniku lekcyjnym
 3. b) prac ucznia
 4. c) sprawdzianów osiągnięć ucznia
 5. d) własnych obserwacji
 6. Dodatkowo, uczniowie I etapu edukacyjnego, w celu mobilizacji do pracy i poprawy swoich osiągnięć, otrzymują w dzienniku i do zeszytu cząstkowe oceny cyfrowe.
 7. Na początku roku szkolnego uczniowie otrzymają listę wymagań edukacyjnych na  bieżący rok szkolny.
 8. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia:
 9. pisemne prace klasowe
 10. pisemne kartkówki
 11. odpowiedzi ustne
 12. prace domowe
 13. zeszyt przedmiotowy
 14. aktywność na lekcji,
 15. udział w konkursach.
 16. Minimalna liczba ocen bieżących w ciągu okresu, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną, nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba godzin dydaktycznych zajęć edukacyjnych w tygodniu, ale nie mniej niż 3.
 17. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady poprawiania ocen bieżących.
 18. Rozróżnia się w klasach IV- VI  następujące kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
 19. a) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału. Uczeń ma prawo znać  z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych. W jednym dniu można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku w momencie zapowiadania terminu pracy.
 20. b) krótkie sprawdziany – tzw. kartkówki – obejmują materiał co najwyżej z trzech ostatnich lekcji, muszą być zapowiedziane przynajmniej dzień wcześniej.
 21. c) pisemne prace klasowe muszą być poprawione w ciągu 14 dni od ich napisania, kartkówki w ciągu 4 dni.
 22. Prace klasowe są obowiązkowe.
 23. a) Jeżeli uczeń z powodu dłuższej usprawiedliwionej nieobecności nie przystąpił do sprawdzianu, musi zaliczyć go w innym, ustalonym z nauczycielem terminie, w formie pisemnej lub ustnej.
 24. b) W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu w terminie wskazanym  przez nauczyciela.
 25. c) W przypadku nieobecności (usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej) tylko w dniu sprawdzianu, uczeń pisze go w dniu następnym.
 26. d) W razie otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej, uczeń może w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania tej oceny przystąpić do jej poprawy pracy (pisemnie lub ustnie – wg wskazań nauczyciela). Wówczas obok oceny ndst wpisuje się uzyskaną ocenę.
 27. Poprawa oceny z  prac klasowych jest dobrowolna.
 28. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo być nieprzygotowanym:
 29. a) w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej trzy dni,
 30. b) przez okres trzech dni po nieobecności trwającej więcej niż tydzień
 31. c) nie wystawia się ocen po całodziennej lub kilku dniowej wycieczce szkolnej.
 • 14

Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mają obowiązek informować się o postępach        i osiągnięciach uczniów w nauce. Zebrania ogólne z rodzicami odbywać się będą minimum trzy razy w roku szkolnym. W razie potrzeby wychowawca klasy kontaktuje się z rodzicami ucznia indywidualnie.
 2. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele .poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować uczniów,      a za ich pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów), o przewidywanych dla nich stopniach. O zagrożeniu ucznia roczną oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych lub naganną oceną  zachowania rodzice (prawni opiekunowie) ucznia powiadamiani są przez wychowawcę klasy pisemnie, na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

 

 • 15.

Klasyfikowanie i promowanie  uczniów

 1. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego i dzieli się na dwa okresy:
 2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania w danym okresie oraz roku szkolnym i wystawieniu ocen zgodnie ze skalą określoną w niniejszym regulaminie.
 3. Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nie przeprowadzenia klasyfikacji śródrocznej za pierwszy okres, jeżeli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim okresie, a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego okresu zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne .ustala sposób i termin nadrobienia zaległości, a następnie zaliczenia materiału z  pierwszego okresu.
 4. Klasyfikację śródroczną za pierwszy okres przeprowadza się w ciągu ostatnich dwóch  tygodni tego okresu, a klasyfikację za drugi okres i roczną w ciągu ostatnich dwóch tygodni zajęć przed wakacjami.
 5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w .klasie programowo wyższej, nauczyciele powinni stworzyć mu szansę uzupełnienia braków.
 6. Uczeń ma możliwość poprawy oceny śródrocznej i rocznej z danego przedmiotu na    wyższy stopień niż przewidywana, jeśli wykazuje wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych lub znajduje się w szczególnej sytuacji (np. dłuższa choroba), na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu.
 7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany / a”

 

 • 16

Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia         w    szkolnym planie nauczania w danym okresie.
 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Egzamin obejmuje materiał z okresu, w którym uczeń nie został sklasyfikowany.
 3. Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych. lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Zgody takiej można w szczególności udzielić               w następujących przypadkach:
 4. poziomu zdolności ucznia pozwalającego przewidywać możliwość samodzielnego uzupełnienia ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach oraz skutecznego kontynuowania nauki na dalszym etapie kształcenia.
 5. spowodowanych zdarzeniami losowymi, silnych przeżyć utrudniających koncentrację, obniżających sprawność myślenia i uczenia się.
 6. trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzinie
 7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek  szkolny poza szkołą. Egzamin ten  nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 8. Uczniowi, o którym mowa w p. 4, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.
 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 10. Egzamin klasyfikacyjny z materiału pierwszego lub drugiego okresu przeprowadza się do końca tego okresu, a roczny egzamin klasyfikacyjny do końca roku szkolnego, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami). W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 12. Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje, przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, następnie egzamin przeprowadza nauczyciel prowadzący określone zajęcia edukacyjne w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Poziom pytań i zadań musi być zróżnicowany i musi umożliwiać wystawienie ocen od dopuszczającej do bardzo dobrej, .a na życzenie ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) oceny celującej.
 13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: termin egzaminu, imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących, pytania i zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.
 14. Protokół  stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły
 16. Uczeń, który otrzymał z egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną, znajduje się   w sytuacji prawnej, jak gdyby otrzymał śródroczną / roczną ocenę niedostateczną. Uczeń ma możliwość  przystąpienia do egzaminu poprawkowego w celu zmiany tej oceny.
 17. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z śródroczną  i roczną klasyfikacją uczniów ustala corocznie dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 • 17.

Egzamin poprawkowy

 1. Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu                      z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. Pytania i zadania ( na poziomie wymaganym na ocenę dopuszczającą) przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii .letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, w składzie:
 5. dyrektor szkoły – przewodniczący komisji
 6. nauczyciel prowadzący dane zajęcia – egzaminator
 7. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji.
 8. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 5b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 1.  Z przeprowadzenia egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: datę egzaminu, imiona i nazwiska członków komisji oraz egzaminowanego, pytania    i zadania egzaminacyjne wraz ze zwięzłą charakterystyką odpowiedzi ustnych i wykonania zadań .przez ucznia. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły – nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 • 18

Promowanie uczniów

 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy  przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów)
 4. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej.
 5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę zachowania.
 6. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć w klasie szóstej  i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do sprawdzianu.
 7. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 8. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej osiągnął średnią ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki co najmniej 4,75 i otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne, stwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.
 9. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w p.6, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną, również wtedy, gdy uzyskanie tytułu laureata nastąpiło po ustaleniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć.
 • 19

Ocenianie zachowania

 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego   i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów. Uczniowie dokonują samooceny w formie pisemnej na lekcji wychowawczej poprzedzającej konferencję klasyfikacyjną. Sporządza się protokół z tej lekcji, zawierający listę uczniów, ich samoocenę, opinię klasy oraz podpisy wychowawcy i uczniów.
 2. W razie nieobecności na lekcji  wychowawczej uczeń może w terminie do dnia konferencji klasyfikacyjnej oddać swoją samoocenę wychowawcy osobiście lub za pośrednictwem rodziców (opiekunów). Jeśli tego nie uczyni, nie może zgłaszać zastrzeżeń do oceny.
 1. Opinii innych nauczycieli wychowawca zasięga przed i w czasie konferencji klasyfikacyjnej, podczas dyskusji.
 2. W klasach I-III ocena  zachowania jest oceną opisową.
 3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest oceną ostateczną, z zastrzeżeniem §21 p.1
 4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
 • 20.

Kryteria  ocen  zachowania

W szkole obowiązują następujące kryteria  ocen  zachowania:

OCENĘ WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który jest postrzegany przez nauczycieli i uczniów jako wzór oraz spełnia kryteria oceny bardzo dobrej i co najmniej dwa z poniższych warunków:

 1. Przyczynia się do utrwalenia dobrego imienia szkoły, reprezentując ją w konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach, itp.
 2. Bezinteresownie udziela pomocy kolegom w różnych sytuacjach.
 3. Aktywnie przeciwdziała negatywnym postawom i zachowaniom, wywiera pozytywny wpływ na kolegów.
 4. Ma własne zdanie i potrafi je w sposób kulturalny wypowiadać, przejawiając dojrzałość i wysoką kulturę.
 5. Aktywnie działa w organizacjach szkolnych lub bierze aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły.
 6. Nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

 1. Wykazuje szczególną sumienność w wypełnianiu obowiązków szkolnych.
 2. Systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych i dokłada wszelkich starań, aby jego wyniki były jak najlepsze.
 3. Jest punktualny i regularnie usprawiedliwia nieobecności.
 4. Szanuje mienie szkoły.
 5. Okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły.
 6. Dba o estetykę, ład i dyscyplinę w swojej klasie.
 7. Jest tolerancyjny, życzliwy, chętny do pomocy.
 8. Wykazuje inicjatywę w pracy społecznej na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
 9. Terminowo i rzetelnie wywiązuje się z podjętych zobowiązań.
 10. Nie ma nieusprawiedliwionych godzin.

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

 1. Przestrzega postanowień regulaminu szkolnego.
 2. Potrafi uczciwie przyznać się do uchybień i naprawić błędy.
 3. Pracuje na miarę swoich możliwości.
 4. Nie sprawia kłopotów wychowawczych.
 5. Zachowuje się kulturalnie, dba o język, strój.
 6. Nie ulega nałogom.
 7. Szanuje mienie szkoły oraz własność kolegów.
 8. Wywiązuje się z powierzonych zadań, choć nie wykazuje własnej inicjatywy w pracy na rzecz szkoły i klasy.
 9. Ma nie więcej niż 2 godziny nieusprawiedliwione w półroczu.

OCENĘ POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który uchybia kryteriom oceny dobrej,  a w szczególności:

 1. Nie dość sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych zawartych  w regulaminie szkolnym, lub:
 2. Wykazuje małe zaangażowanie w pracy nad własnym rozwojem (stać go na więcej), lub:
 3. Nie zależy mu na opinii klasy i szkoły, lub:
 4. W odczuciu klasy i wychowawcy za mało angażuje się w życie klasy i szkoły, lub:
 5. Zastrzeżenia budzi jego kultura osobista (język, strój), jego postawa uchybia wymaganiom zasad współżycia w grupie, szkole, lub:
 6. Jest bierny wobec negatywnych postaw, lub:
 7. Ma od 3 do 7 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu.

Ponadto uczeń pozytywnie reaguje na uwagi, wykazuje gotowość współpracy z wychowawcą i pedagogiem, a zastosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty.

OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który:

 1. Nie respektuje zasad współżycia społecznego, ma lekceważący stosunek do  regulaminów szkolnych, lub:
 2. Często spóźnia się na zajęcia, lub:
 3. Lekceważy tradycje i zwyczaje szkoły, lub:
 4. Imponują mu postawy i zachowania społecznie nieakceptowane, co przejawia się w jego stroju, słownictwie i zachowaniu, lub:
 5. Ma od 8 do 15 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu.

Ponadto, mimo zastosowanych  środków zaradczych, nie obserwuje się znaczącej poprawy zachowania

OCENĘ NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który:

 1. Wielokrotnie dopuścił się łamania postanowień regulaminu szkolnego, lub:
 2. Przejawia zachowania agresywne, lub:
 3. Ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych, lub:
 4. Wykazuje niska kulturę osobistą, o czym świadczy jego język, strój, zachowanie, lub:
 5. Wagaruje, notorycznie spóźnia się na lekcje, lub:
 6. Ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych, lub:
 7. Otrzymał naganę udzieloną przez dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej, lub:
 8. W sposób drastyczny złamał jedną z norm współżycia w grupie lub zasad kultury (kradzież, szantaż, wymuszanie, picie alkoholu, przemoc, itp.).

Ponadto uczeń nie przejawia woli współpracy z wychowawcą, pedagogiem, rodzicami      i nie wykazuje poprawy.

 • 21.

Warunki i tryb odwoływania się od rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia , że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia (w formie pisemnej i ustnej) oraz ustala roczną ocenę    z danych zajęć edukacyjnych lub ustala roczną ocenę zachowania.
 4. W skład komisji wchodzą:

1)      w przypadku rocznej oceny z zajęć edukacyjnych:

 1. a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji
 2. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły podstawowej, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. b) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia   w danej klasie,
 3. c) wychowawca klasy,
 4. d) pedagog,
 5. e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego
 6. f) przedstawiciel rady rodziców.
 1. Sprawdzian ten przeprowadza się nie później, niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. Roczną ocenę zachowania komisja ustala w drodze głosowania , w  przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę, albo wynik głosowania     i ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem.
 1. Protokół  stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.
 2. Uczeń, który z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach z rodzicami, nie kontaktują się  z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności, nie mogą w żadnym wypadku, w tym kwestionując ocenę, powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych.
 4. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz w sprawie promocji i ukończenia szkoły.

Rozdział 5

ORGANY  SZKOŁY  I  ICH  KOMPETENCJE

 • 22.

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły:

 1. kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową  i gospodarczą obsługę szkoły,
 6. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej
 7. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej szkoły.
 8. dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 9. dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami szkoły: radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim.
 10. dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej uchwały, jeśli są  zgodne z prawem oświatowym.
 11. wstrzymuje   wykonanie   uchwał   sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący.
 12. rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto.
 13. przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie. Anonimy pozostawia się bez rozpatrywania.
 14. jest  negocjatorem  w  sytuacjach  konfliktowych  między  nauczycielem a rodzicem.
 15. dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły. W swej działalności kieruje  się  zasadą  partnerstwa  i  obiektywizmu.
 16. wnoszone  sprawy  rozstrzyga z zachowaniem prawa i dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy  rozwojowi   jego   wychowanków.
 17. jeżeli  uchwała   Rady   Rodziców   jest   sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor szkoły przekazuje do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
 • 23.

Rada Pedagogiczna

1.Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Długiem jest kolegialnym organem szkoły        w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

2.Rada Pedagogiczna w szczególności:

 1. Zatwierdza plany pracy szkoły, tygodniowy podział godzin, decyzje dyrektora szkoły w sprawach przydziału stałych prac i zajęć.
 2. Opiniuje projekt organizacyjny szkoły, tygodniowy rozkład zajęć oraz  projekt planu finansowego szkoły.
 3. Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 4. Podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
 5. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

Występuje  z  umotywowanym  wnioskiem  do  organu  prowadzącego  o  odwołanie

z funkcji dyrektora.

 1. Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 2. Podejmuje uchwałę, w której ustala szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 • 24.

Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. W skład rady wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym w szczególności określa tryb pracy rady oraz tryb przeprowadzania wyborów, tryb podejmowania uchwał i zasady wydatkowania funduszy.

Regulamin rady zatwierdzany jest przez zebranie ogólne.

 • 25.

Kompetencje Rady Rodziców

Rada Rodziców:

 1. Opiniuje statut szkoły, plan rozwoju szkoły, szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora       i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 2. Występuje do rady pedagogicznej, dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły
 3. Udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu,
 4. Działa na rzecz poprawy bazy szkoły,
 5. Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
 6. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
 7. Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły i program profilaktyki.
 8. Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
 • 26

Samorząd Uczniowski

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Wybierają spośród siebie przedstawicieli, którzy są reprezentantami ogółu uczniów.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin, uchwalony przez ogół uczniów.
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Zebrania, narady i spotkania wynikające z działalności Samorządu Szkolnego odbywać się mogą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a samorządów klasowych, za zgodą wychowawcy, mogą odbywać się podczas godziny przeznaczonej do jego dyspozycji.
 5. Samorząd ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu, spośród nauczycieli zatrudnionych w SP w Długiem.
 • 27

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego.

 1. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
 2. oceniania, klasyfikowania i promowania,
 3. form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności
 4. organizacji życia szkolnego,
 5. redagowania i wydawania gazety szkolnej,

organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie

 1. z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.
 2. Opiniuje pracę nauczycieli, jeśli o taką opinię wystąpi dyrektor.
 3. Może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów.
 4. Organizuje pomoc koleżeńską dla uczniów mających trudności szkolne.
 5. Rozstrzyga spory między uczniami.
 6. Decyduje  w porozumieniu z opiekunem i dyrektorem szkoły o dysponowaniu środkami wypracowanymi przez uczniów.
 • 28.

Zasady rozwiązywania konfliktów między organami szkoły.

 1. Działające w szkole organy w ramach swoich regulaminów zakładają konieczność   współpracy z pozostałymi organami szkoły.
 2. Funkcję nadrzędną w zakresie rozwiązywania ewentualnych sporów, wynikłych pomiędzy poszczególnymi organami szkoły, pełni dyrektor szkoły.
 3. Podstawowymi formami rozwiązywania ewentualnych sporów są:
 4. rozmowy i konsultacje zwaśnionych stron
 5. negocjacje z udziałem dyrektora i przedstawiciela wskazanego przez strony sporu
 6. negocjacje prowadzone przez grupę mediacyjną, powołaną przez dyrektora szkoły.
 7. W skład grupy mediacyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski).
 8. Jeżeli spór dotyczy Samorządu Uczniowskiego, w skład grupy mediacyjnej wchodzi opiekun Samorządu i jego przedstawiciel.
 9. Jeżeli spór nie dotyczy Samorządu Szkolnego, dyrektor może nie powoływać jego przedstawiciela do grupy mediacyjnej.
 10. W sprawie sporu dyrektor może zasięgnąć opinii organu prowadzącego lub Kuratorium Oświaty.
 11. Grupa mediacyjna powinna zbadać, czy któraś ze stron sporu naruszyła prawo oświatowe, w tym Statut Szkoły i regulaminy.
 12. Członkowie grupy mediacyjnej wybierają ze swego składu przewodniczącego grupy, którego zadaniem jest prowadzenie obrad grupy mediacyjnej oraz protokolanta, którego zadaniem jest protokołowanie posiedzeń grupy mediacyjnej. Przewodniczącym i protokolantem grupy mediacyjnej, nie może być przedstawiciel zwaśnionej strony.
 13. Z posiedzeń grupy mediacyjnej sporządza się protokół podpisany przez wszystkich członków grupy. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu przez grupę mediacyjną dalsze działania mające na celu rozstrzygnięcie sporu przejmuje organ prowadzący szkołę. Wówczas przewodniczący grupy mediacyjnej zwraca się z prośbą do organu prowadzącego o podjęcie działań mających na celu rozstrzygnięcie sporu.

Rozdział  6

ORGANIZACJA  SZKOŁY

 • 29.

Formy prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej

 1. Podstawową jednostką szkoły jest oddział. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania.
 2. Plan nauczania jest zgodny z odpowiednim programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone

 1. w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, może podjąć uchwałę, w której  ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej ( nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust.1.
 5. Oddział można dzielić na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programowych nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem pkt. 9.
 6. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki       w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 7. W przypadku oddziałów liczących  odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub  mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt. 8, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 8. Zajęcia  z  wychowania   fizycznego   prowadzone  są w grupach  liczących od 12 do 26 uczniów.
 9. Podział na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości  sal dydaktycznych
 10. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w ramowych planach nauczania – do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.
 11. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 12. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.
 13. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 14. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym      w grupach oddziałowych.
 15. W szkole można prowadzić klasy  terapeutyczne, wyrównawcze, integracyjne  i sportowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 16. W szkole jest utworzony oddział przedszkolny, realizujący program wychowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich.
 • 30.

Organizacja biblioteki szkolnej.

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolą służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, propagowaniu czytelnictwa, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.
 2. Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie przeznaczone na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru, czasopism oraz dostępnych programów multimedialnych; umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.
 4. Do zadań bibliotekarza należy:

1)      opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

2)      prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego,

3)      zakup i oprawa książek,

4)      określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,

5)      prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego

6)      organizowanie konkursów czytelniczych i innych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

7)      rozbudzanie  i  rozwijanie   indywidualnych   zainteresowań   uczniów   oraz    wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

8)      tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł wiedzy,

9)      przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

10)  współpraca z nauczycielami szkoły,

11)  nawiązywanie  współpracy z innymi bibliotekami poprzez:

 1. przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach literackich, plastycznych         i innych organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jedliczu
 2. umożliwienie uczniom udziału w zajęciach bibliotecznych organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jedliczu
 3. pośrednictwo w korzystaniu z księgozbiorów innych bibliotek przez uczniów  i nauczycieli.

Rozdział 7

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY SZKOŁY

 • 31.

Zagadnienia podstawowe

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.
 2. W szkole utworzone jest stanowisko obsługi: sprzątaczka.
 3. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa, określają odrębne przepisy. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor szkoły.
 • 32.

Zakres zadań nauczycieli

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczyciela należy:
 3. poinformowanie uczniów na początku każdego roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 4. dostosowanie, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznyc i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.
 5. systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,
 7. przestrzeganie zapisów statutowych,
 8. zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
 9. egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach o zwiększonym ryzyku,
 10. używanie tylko sprawnego sprzętu w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych,
 11. kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji,
 12. pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,
 13. przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
 14. dbanie o poprawność językową uczniów,
 15. stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
 16. podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,
 17. aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,
 18. służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
 19. wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt,
 20. stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,
 21. wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.
 • 33.

Zespoły przedmiotowe

 1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe /problemowo-zadaniowe/.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora szkoły, radę pedagogiczną lub zespół.
 3. Do zadań zespołu m.in. należy:
 4. wybór programów nauczania, współdziałanie w ich realizacji,
 5. opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć uczniów, stymulowanie rozwoju uczniów,
 6. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,
 7. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • 34.

Zakres zadań wychowawcy

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania w szkole, w ramach określonego etapu edukacji.
 3. Obowiązki wychowawcy powierza dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 4. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
 5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie i pedagoga szkolnego.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej,

 1. w szczególności:
 2. a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
 3. b) przygotowywanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 4. c) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
 5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa wcześniej, winien:
 6. a) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 7. b) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniając wychowanie prorodzinne,
 8. c) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
 9. d) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
 10. e) współpracować  z Poradnią   Psychologiczno  –  Pedagogiczną  w Krośnie i pedagogiem szkolnym,
 11. f) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
 12. g) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
 13. h) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,
 14. i) kształtować właściwe stosunki między uczniami opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
 15. j) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu się ucznia,
 16. k) powiadamiać o przewidywanej dla ucznia śródrocznej / rocznej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem okresu,
 17. l) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych / rocznych,
 18. m) uczestniczyć w zebraniach z rodzicami.
 19. Wychowawca może być pozbawiony opieki nad klasą w przypadku:
 20. a) zaniedbywania obowiązków,
 21. b) dłuższej nieobecności,
 22. c) na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, złożony na piśmie do dyrektora.

Rozdział 8

UCZNIOWIE SZKOŁY

 • 35.

Obowiązek szkolny

 1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum. Obowiązek ten nie może trwać jednak dłużej  niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko sześcioletnie, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki. Decyzjęo wcześniejszym przyjęciu  podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela oddziału, w którym dziecko odbywało roczne przygotowanie przedszkolne.
 • 36.

Zasady rekrutacji uczniów

 1. Do szkoły przyjmuje się:
 2. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 3. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci pięcioletnie.
 5. Zapisy sześcio- i pięciolatków do oddziału przedszkolnego odbywają się w marcu roku poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpoczyna uczęszczanie do szkoły.
 • 37.

Prawa ucznia

Uczeń ma prawo:

 1. do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
 2. posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
 3. do pracy według tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
 4. do poszanowania swej godności,
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,
 6. do swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
 7. korzystania z pomocy doraźnej,
 8. do życzliwego, podmiotowego traktowania w  procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 9. noszenia emblematu szkoły,
 10. nietykalności osobistej,
 11. bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
 12. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem         i  w myśl obowiązujących regulaminów,
 13. korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych,
 14. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
 • 38.

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

 1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,
 2. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
 3. noszenia odpowiedniego stroju i zmiennego obuwia.
 4. wystrzegania się szkodliwych nałogów
 5. naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,
 6. przestrzegania zasad kultury współżycia,
 7. dbania o honor i tradycję szkoły,
 8. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.
 9. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w terminie 7 dni po okresie nieobecności.
 • 39.

Nagrody i wyróżnienia.

1.Uczeń w szkole może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:

 1. a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
 2. b) wzorową postawę,
 3. c) wybitne osiągnięcia,
 4. d) dzielność i odwagę,
 5. e) wzorową frekwencję.

2.Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3.Ustala się następujące rodzaje nagród:

 1. a) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
 2. b) pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej,
 3. c) list pochwalny do rodziców,
 4. d) dyplom lub nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego.

4.Nagrody są finansowane z budżetu szkoły oraz przez radę rodziców szkoły.

5.Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 40.

Kary wobec uczniów.

1.Ustala się następujące rodzaje kar:

 1. a) upomnienie wychowawcy,
 2. b) upomnienie dyrektora,
 3. c) upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
 4. d) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
 5. e) zakaz udziału w imprezach lub wycieczkach szkolnych,
 6. f) obniżenie oceny zachowania
 7. Od każdej wymierzonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie 2 dni.
 8. Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym w niżej wymienionych wypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły, gdy:
 9. a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
 10. b) wchodzi w kolizję  z prawem,
 11. c) demoralizuje innych uczniów,
 • 41

Kryteria stroju obowiązującego uczniów na terenie szkoły.

 1. Uczniowie powinni przychodzić do szkoły w strojach czystych i schludnych,o stonowanych kolorach.
 2. Obowiązkowe jest noszenie zmiennego obuwia.
 3. Ubiór nie może nadmiernie odsłaniać ciała ( powinien zasłaniać brzuch, dekolt, ramiona).
 4. Uczennice / uczniowie nie mogą nosić makijażu, farbować włosów oraz nosić zbyt dużych kolczyków.
 5. Dopuszcza się noszenie skromnej biżuterii ( łańcuszki, małe kolczyki), ale szkoła nie odpowiada za ich zniszczenie lub zgubienie.
 6. Uczniowie biorący udział w szkolnych akademiach i apelach powinni wystąpić w odświętnym stroju, tzn. białej koszuli lub bluzce i ciemnych spodniach lub spódnicy.
 7. Podczas szkolnych zabaw i dyskotek dopuszcza się strój dowolny.
 • 42

Procedury postępowania w przypadku pojawienia się objawów choroby u dziecka.

 

 1. Rodzice / opiekunowie  powinni posyłać do szkoły dzieci zdrowe, tzn. bez objawów przeziębienia, grypy lub innych infekcji.
 2. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów choroby podczas zajęć lub zgłoszenia przez niego złego samopoczucia, nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie informuje telefonicznie  rodziców / opiekunów dziecka o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. Do czasu przybycia rodzica / opiekuna dziecko pozostaje w klasie pod opieka nauczyciela. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się infekcji, chory uczeń powinien zakryć nos i usta chusteczką jednorazową lub maseczką ochronną.
 3. W razie gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, dyrektor lub inny pracownik szkoły wzywa pogotowie ratunkowe i  powiadamia rodziców / opiekunów.
 4. W przypadku choroby przewlekłej dziecka jego  rodzice / opiekunowie powinni powiadomić o tym szkołę na początku roku szkolnego lub bezpośrednio po zdiagnozowaniu przez lekarza.
 5. Jeżeli chore przewlekle dziecko potrzebuje przyjmowania leków w czasie zajęć lub można się spodziewać ataków choroby, rodzice powinni pisemnie udzielić informacji dotyczących sposobu dawkowania leków i miejsca, w którym one się znajdują, a także symptomów zbliżania się ataku i czynników mogących go wywołać.
 • 43.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności

 1. Absencję należy usprawiedliwiać w terminie 7 dni po okresie nieobecności.
 2. Usprawiedliwień dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka pisemnie lub  osobiście.
 3. Uczeń może być doraźnie zwolniony z lekcji wyłącznie na podstawie pisemnej prośby lub osobiście przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Usprawiedliwienia i zwolnienia należy wpisywać do założonego w tym celu zeszytu.
 • 44.

Zasady posiadania i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

 1. Decyzję o posiadaniu i przynoszeniu do szkoły telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzacze MP3, przenośne gry komputerowe itp.) podejmują rodzice lub opiekunowie dziecka.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie tych przedmiotów.
 3. Uczeń może korzystać z wyżej wymienionych urządzeń tylko podczas przerw.          W czasie zajęć dydaktycznych muszą być one wyłączone i schowane.
 4. W razie niedostosowania się do postanowień z p.3 nauczyciel zabiera telefon (lub inne urządzenie) i przekazuje dyrektorowi szkoły. Po odbiór zgłasza się osobiście rodzic lub opiekun dziecka.
 5. Uczeń ma obowiązek oddania telefonu lub innego urządzenia na żądanie nauczyciela. Jeśli odmówi, nauczyciel natychmiast wzywa do szkoły rodzica (opiekuna),w celu zdyscyplinowania ucznia.
 6. Powtórzenie się sytuacji powoduje obniżenie oceny zachowania o jeden stopień          i całkowity zakaz przynoszenia w/w przedmiotów do szkoły.
 • 45.

Warunki uczestnictwa uczniów w zawodach sportowych i konkursach pozaszkolnych.

 1. Opiekun uczniów biorących udział w zawodach lub konkursach sporządza listę uczestników
 2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach i konkursach jest pisemna zgoda rodziców.
 3. Lekcje opuszczone z powodu udziału w zawodach lub konkursach zaznacza się  w dzienniku lekcyjnym symbolami „z” lub „k” i nie traktuje się ich jako nieobecność.
 4. Uczestnicy zawodów lub konkursów są zobowiązani do niezwłocznego uzupełnienia zaległości i przygotowania się do zajęć.
 5. Niedopełnienie warunku 4 może spowodować zakaz wyjazdu na kolejne zawody.

Dział  9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organom szkoły przysługuje prawo wnioskowania o dokonanie zmian w Statucie Szkoły.
 2. Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem uchwalenia.