Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy od 25 maja 2020 r.

ZADANIA  NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 2. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 3. W czasie pandemii dyżur bibliotekarza w szkole ustala się na czwartek w godzinach 14.00 – 15.00 począwszy od 28.05.2020 r. do odwołania.
 4. Wietrzenie  pomieszczenia bibliotecznego.
 5. Dopilnowanie, aby w pomieszczeniu bibliotecznym jednocześnie przebywał bibliotekarz i ewentualnie jeden odwiedzający.
 6. Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie .
 7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA WYPOŻYCZEŃ I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ – ORGANIZACJA PRACY

 1. Wprowadza się okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece na okres 1 tygodnia.
 2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
 3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do oznakowanego pudła.
 5. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 6. Obsługa czytelnika odbywa się poprzez zamówienie pozycji książkowych u nauczyciela bibliotekarza w e-dzienniku i wydaniu uczniom książek w podanym terminie działania biblioteki w szkole.
 7. Wypożyczeń/zwrotów dokonuje się przy wejściu do budynku szkoły.
 8. Zwracane książki pozostają w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia.
 9. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową.
 10. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 1. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
 1. Nauczyciel bibliotekarz przez e-dziennik przyjmuje kierowane pytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
 2. Bibliotekarz lub wychowawca przypomina uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminu (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowanie pogiętych kartek, sklejenie rozdarć).
 3. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto w ustalonym przez bibliotekarza terminie.
 4. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
← Powrót